Logo

Appspotr Studios personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftspolicyns omfattning

1.1 Nedan beskrivs hur Appsales Sweden AB, org. nr 556860-0091, med adress c/o Sparr, Sommargatan 29, 234 34 Lomma, (”Appsales”, ”oss” eller ”vi”), behandlar personuppgifter om dig. 1.2 Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt. 1.3 I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll. 1.4 Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Appsales är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter. 1.5 Dessa bestämmelser kring vår hantering av personuppgifter tillämpas när vi behandlar personuppgifter inhämtade från dig. Vi kan även komma att inhämta uppgifter om dig från Bisnode, eller andra offentliga källor. I dessa fall kommer vi att informera dig om vår behandling av dina personuppgifter vid vår första kontakt med dig.

2. Personuppgifter som behandlas

2.1 Om dig som kontaktperson hos någon av våra befintliga eller potentiella kunder eller leverantörer kan vi komma att hantera följande personuppgifter: (a) ditt namn; (b) din titel; (c) företagets namn; (d) företagets adress; (e) din e-postadress; och (f) ditt telefonnummer. 2.2 Om dig som arbetssökandes hos Appsales kan vi komma att behandla följande personuppgifter: (a) namn; (b) adress; (c) e-postadress; (d) telefonnummer; (e) personnummer; och (f) ansökningshandlingar.

3. Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

3.1 Avseende dig som kontaktperson hos en befintlig eller potentiell kund till oss behandlar vi dina personuppgifter i punkt 2.1 (a) – (f) ovan för ändamålen att administrera våra leverantörsrelationer, t.ex. för att betala fakturor, kommunicera med dig som kontaktperson, kunna skicka offerter, skicka marknadsföring, ta emot beställningar, leverera våra tjänster, skicka fakturor, tillhandahålla support samt administrera kundrelationen. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att effektivisera vår verksamhet och vår kontakt med kunder och leverantörer för ovan nämnda ändamål, samt marknadsföra oss mot potentiella kunder. 3.2 Avseende dig som arbetssökande behandlar vi dina personuppgifter i punkt 2.2 (a) – (f) ovan för ändamålen att kunna genomföra rekryteringsprocessen samt kunna kontakta dig i samband med detta. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse att kunna genomföra rekryteringar.

4. Lagring av personuppgifter

4.1 Avseende dig som kontaktperson hos en befintlig eller potentiell kund eller leverantör till oss lagrar vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om vi informeras om att din ställning som kontaktperson hos vår leverantör upphör, eller om vi avslutar leverantörsförhållandet med en aktör där du är kontaktperson, lagrar vi dina personuppgifter i sex månader från det datumet. Uppgifter vi har om dig för att kunna marknadsföra oss mot befintliga och potentiella kunder lagras till dess att du motsätter dig sådan marknadsföring. 4.2 Vi lagrar personuppgifter som kan hänföras till dig som arbetssökande hos oss så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Personuppgifterna raderas dock alltid inom tre månader från det att ansökningsförfarandet har avslutats. 4.3 I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna. 4.4 Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. Exempel på detta är personuppgifter som är nödvändiga att behandla för att säkerställa korrekt bokföring. Dessa uppgifter sparas i sju år efter det att bokföringshändelsen inträffat.

5. Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas endast i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

6. Dina rättigheter

6.1 Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem. 6.2 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter. 6.3 Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. 6.4 Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta. 6.5 Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av Appsales berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen. 6.6 Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet. 6.7 Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). 6.8 Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

7. Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna personuppgiftspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn.

8. Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss på info@appsales.se. __________________________ Denna personuppgiftspolicy gäller från och med den 25 maj 2018

Fill in the form below to get access to this template

You can now browse through our template

Få din kundunika app med low code!

Vårt team av designers och utvecklare hjälper dig gärna att skapa din unika app. Fyll i formuläret nedan och någon från vårt team kommer att ta kontakt med dig inom 24 timmar!

Har du en app idé?

Vi vill gärna höra mer om den!
Beskriv kortfattat din idé i formuläret nedan, så kontaktar någon från vårt team dig inom 24 timmar!

Get your custom app done using low code!

Our team of designers and developers will be glad to help you creating your custom app.
Fill in the form below and someone from our team will get in touch with you within 24 hrs!

Got an app idea?

We are thrilled to hear that! 
Briefly describe your idea on the form below and someone from our team will get in touch with you within 24 hrs!

You can now browse through our template

Computer / iPad users: Scan the QR code on your mobile.
Mobile device users: Click on the button below to see the app.

Scan me!

Contact us to have access to admin functions.