Appspotr Studios AB Allmänna villkor Appspotr Studios Molntjänster Version 1.1 : 2022 05 19

1 OMFATTNING

Dessa allmänna villkor gäller då Appspotr Studios AB nedan benämnd (Studios) tillhandahåller en molntjänst till en kund (kunden).

Tjänsterna specificeras i avtal mellan kunden och Studios. Såvida inte Parterna skriftligen överenskommit om annat skall villkoren inte tillämpas för överlåtelse, hyra, drift, utveckling eller underhåll av hård- eller mjukvara.

Studios är bara bunden av skyldigheter i detta avtal under den tid Studios och kunden har ett gällande avtal om driften av tjänsten. När sådant avtal upphört oavsett skäl har Studios inte längre något ansvar för kundens tjänst.
Definitioner

Tjänsten – Med molntjänster avses IT-tjänster som tillhandahålls över Internet samt tillhörande mobila applikationer, webbapplikationer och content management system.

Studios molntjänster omfattar även tjänster där en befintlig tjänst anpassas till kund genom design och innehåll. Typisk innehåller en molntjänst ett generiskt webbaserat content management system där kunden erhåller ett eller flera konton för administration av innehåll och användare i en eller flera kundanpassade applikationer som mobila applikationer, websidor eller andra appar.

Studios tillhandahåller applikationer anpassade efter kundens önskemål inom det ramverk som vid var tid möjliggörs av var molntjänst. Appsales molntjänster omfattar flera olika lösningar vilka köps in, hyrs eller prenumereras på av Appspotr Studios AB.

Tjänster som omfattas:
• Appspotr plattform, Appsales Black alla versioner.
• Appsales Cyan 1.0, 2.0 Cloud

För mobila applikationer kan kunden välja att publicera applikationen på en marknadsplats eller distribuera den på annat sätt förenligt med villkoren för respektive marknadsplats.

Marknadsplats – är en samlingsplats för att distribution av mobila applikationer. Det finns en eller flera marknadsplatser för respektive operativsystem som exempelvis men inte begränsat till Android (Google Play) och iOS (Apple Appstore).

Kundmiljö – avser webbaserat system där kunden kan logga in och redigera, uppdatera sin applikation på egen hand.

Licensgivare – är företagen (Apple, Google, Windows, Appmachine samt övriga relevanta licensgivare) som tillhandahåller olika tjänster eller marknadsplatser där kunden har möjlighet att distribuera tjänsten.

Tredjepartslösningar/innehåll – är innehåll från tredje part som exempelvis men inte begränsat till Appmachine CMS, Google API, Microsoft Azure, externa bokningssystem, vädertjänster, m.m.

2 BESTÄLLNING OCH LEVERANS

2.1 Tjänsten skall beställas på det sätt som Studios anvisar. Avtalet skall anses ingånget när båda Parter har bekräftat det, eller, om detta sker tidigare, när Studios skriftligen har bekräftat Kundens beställning eller börjat tillhandahålla den beställda Tjänsten till Kunden.

2.2 Kunden skall uppge den postadress eller e-postadress till vilken Kunden önskar att Studios från tid till annan skall sända faktura och andra meddelanden.

2.3 Med ”Avtalad Leveransdag” avses den dag från vilken Tjänsten skall tillhandahållas enligt Avtalet.

2.4 Med ”Leveransdag” avses den dag från vilken Studios börjat tillhandahålla Tjänsten till kunden genom aktivering av tjänsten i kundmiljön, denna aktivering betyder inte att i tjänsten ingående mobila applikationer är distribuerade via en marknadsplats utan enbart att tjänsten finns aktiv i systemet.

2.5 Studios skall tillhandahålla Tjänsten senast på Avtalad Leveransdag eller, om Avtalad Leveransdag inte överenskommits, inom skälig tid från Kundens kompletta och bekräftade beställning.

2.6 Om försening inte beror på Studios eller något förhållande på Studios sida eller i annat fall på grund av oförutsedda händelser som Studios rimligen inte kunnat förutse, har Studios rätt att flytta fram Avtalad Leveransdag till en med hänsyn till omständigheterna lämplig tidpunkt.

2.7 Tjänsten anser vara levererad från Studios när tjänsten är aktiverad i kundmiljön med det innehåll som ingår i beställningen och i det fall tjänsten inkluderar en mobil applikation när kunden fått möjlighet att ladda ner tjänsten via tillgängliga verktyg till en mobil enhet för påsyn, leverans kräver inte att något innehåll eller design är tillagt i dessa funktionsmoduler eller i tjänsten. Kundens betalningsplikt för tjänsten uppstår vid aktiveringen om ej annat skriftligen avtalats.

2.8 Beställning avseende design eller tillägg i tjänsten utgör en separat beställning utöver tjänsten som regleras i ordern/beställningen avseende dessa tjänster vilken inte påverkar om tjänsten anses levererad enligt punkt 2.7.

3 STUDIOS TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTEN

3.1 Studios skall tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt i överenskommelse med Avtalet under den tid som anges i avtalet.

3.2 Studios har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtagande enligt avtalet. I så fall svarar Appsales för underleverantörernas arbete såsom för eget arbete.

3.3 Studios har rätt att ändra eller modifiera Tjänsten under förutsättning att Tjänstens prestanda eller funktionalitet inte försämras.

3.4 Studios får ändra tjänsten om användning av tjänsten medför skada för Studios eller tredje man. Kunden skall i sådant fall informeras så snart det kan ske.

3.5 Studios får avveckla tjänsten, om Studios ersätter tjänsten med annan tjänst likvärdig teknisk prestanda och funktionalitet, sådan förändring meddelas på www.appspotrstudios.se. För avtal med bindningstid skall den nya tjänsten levereras till samma pris som överenskommits för tjänsten under den tid avtalet är bundet. Accepterar kund inte förändring, har kund rätt att säga upp att säga upp tjänsten skriftligen.

3.6 Studios tar inget ansvar för funktionen hos utrustning, programvara eller annat som kund eller kundens kund tillhandahåller för tjänstens fullgörande.

3.7 Studios kan hjälpa kund med distribution av Tjänsten genom uppladdning av applikationen på olika marknadsplatser, dock tar Studios inget ansvar för att tjänsten godkänns av marknadsplatsens licensgivare som exempelvis men inte begränsat till Apple, Google, Windows m.fl. I det fall sådant godkännande kräver förändringar i tjänsten och/eller tjänstens innehåll ansvarar kunden för alla eventuella kostnader som uppstår i samband med sådan förändring. Vidare information om vilka regler som gäller för godkännande för distribution finns att läsa på respektive leverantörs webbplats.

3.8 Om tjänsten innehåller tredjeparts lösningar som exempelvis men inte begränsat till Google API tar Studios inget ansvar för funktionaliteten eller fel i dessa tjänster.

4 VID FEL

4.1 Vid fel i tjänsten skall Studios avhjälpa felet i enlighet med vad som står i avtalet, eller, om detta inte anges särskilt, inom skälig tid.

Med ”fel” avses att Kunden inte kan använda Tjänsten enligt avtalet. Som fel i Tjänsten anses inte sådana fel som inte hindrar Kunden från att använda Tjänsten eller som endast är av mindre betydelse för Kunden. Studios har vidare inte skyldighet att avhjälpa fel:

a) då felet har orsakats av felaktig eller bristfällig uppkoppling, eller;
b) då felet orsakas av virus eller andra yttre angrepp i Kundens eller tredje mans programvara, eller;
c) då felet på annat sätt orsakats av tredje man eller genom omständigheter utanför Studios kontroll och om det inte skäligen kan anses att Studios skall avhjälpa felet, eller;
d) då felet orsakas av förändring i eller uppgradering av operativsystemsversioner från Apple, Google, Windows samt andra relevanta leverantörer samt för nya enheter/telefoner som lanseras på den svenska marknaden efter den dag kunden beställt tjänsten. För uppgradering av tjänsten till nya versioner enligt ovan utgår en avgift för kunden om ej annat avtalats.

4.2 Servicenivåer för drift av tjänsten.

Vid problem med tjänsten som beror på driften i Studios eller tredjepartssystemens servrar gäller följande standard SLA via Studios servicepartner om inte annat avtalats.

• Inställelse kontorstid vardagar: 48 timmar (semesterperioder juni till augusti 78 timmar).
• Support kontorstid 09:00 till 16:00.
• Åtgärdsförsök hårdvara och operativsystem dagtid.

4.3 Om tjänsten varit obrukbar på grund av fel i tjänsten som inte beror på kunden eller på faktorer utanför Studios kontroll, har kunden rätt till prisavdrag. Avdrag görs med belopp motsvarande den obrukbara tjänstens fasta månadsavgift räknat från den tid felet anmäldes till Studios med hänsyn till SLA i punkt 4,2 till felet avhjälptes. För att kunden skall åberopa sådant prisavdrag krävs att kunden skriftlig begär sådant prisavdrag inom två månader från att felet upptäckts.

4.4 Studios skall i största möjliga utsträckning informera kunden om planerade avbrott och driftstörningar 7 dagar innan störningen. Information om detta finns på www.appspotrstudios.se.

4.5 Studios har inget ansvar för fel i tredjepartlösningar som ingår i lösningen.

5 KUNDENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

5.1 Kunden får använda tjänsten endast för det ändamål och i den utsträckning som framgår i avtalet.

Kunden svarar exempelvis för att användningen av tjänsten inte:

a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för Studios eller tredje man;
b) ger upphov till störningar i tjänsten, exempelvis genom massanrop eller beställda massutskick, (s.k. Spam), eller spridandet av datavirus;
c) kränker Studios eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt;
d) strider mot lag eller mot myndighets föreskrifter eller beslut, eller;
e) strider mot god sed eller mot respektive Marknadsplats licensgivares (Apple, Google, Microsoft) allmänna villkor/regler för publicering av respektive marknadsplats vilka finns tillgängliga på respektive marknadsplats webbsida.

5.2 Vid anslutande av tjänsten till kundmiljö skall Kunden följa Studios vid var tid gällande anvisningar, så att inte olägenheter eller skada uppstår för Studios eller tredje man. Kunden åtar sig att omedelbart på Studios begäran koppla bort sådan kundmiljö. Studios har rätt att stänga ner tjänsten då kund inte följer Studios anvisningar.

5.3 Kunden har inte rätt att vidareförsälja eller vidare upplåta tjänsten till tredje man om inget annat skriftligen är överenskommet.

5.4 Kunden skall förvara användaruppgifter för tjänsten på ett betryggande sätt så obehöriga inte kan ta del av dem. Samt i det fall det finns risk att obehöriga har tillgång till användaruppgifter, utan dröjsmål informera Studios så att dessa kan bytas ut.
5.5 Kunden ansvarar helt och fullt för hantering av lösenord och användarnamn som skapas i applikationen eller på siten för access till de delar av eller hela applikationen/siten som kunden valt att skydda med lösenord.

5.6 Kunden ansvarar för att användningen av tredjepartstjänster följer vid var tid gällande regler och villkor från tredjepartsleverantören samt att nödvändiga tillstånd inhämtats liksom eventuella avgifter erlagts.

6. AVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR

6.1 Kunden skall betala de avgifter som anges i avtalet, eller, om ersättningen inte uttryckligen anges i avtalet, i enlighet med Studios var tids gällande prislista. Alla avgifter anges i exklusive mervärdesskatt.

6.2 Studios har rätt att ändra sina avgifter avseende tjänsten. Om sådana ändringar är en nackdel för kunden, skall Studios skriftligen meddela kunden senast nittio (90) dagar i förväg.

Kunden har rätt att säga upp tjänsten skriftligen trettio (30) dagar innan förändringen träder i kraft. Om sådan uppsägning inte sker, anses kunden godkänt de nya avgifterna.

För avtal med angiven bindningstid gäller avtalade priser under hela bindningstiden med nedanstående undantag avseende prisökningar som sker på grund av lag, myndighetsbeslut eller tredjepartsleverantör.

Emellertid skall en prisökning som beror på ändrad bestämmelse i lag eller grund av domstols eller myndighets beslut träda i kraft senast samtidigt som lagbestämmelse eller beslut träder i kraft.

Oavsett vad som ovan anges förbehåller sig Studios rätten att omedelbart utan skriftligt meddelande i förväg ändra sin prisbild gällande tredjepartsinnehåll i tjänsten för de delar av tjänsten som omfattas av sådan prisförändring från tredjepartsleverantören till Studios. Prisförändringen skall vara i proportion till förändringen. Exempel på men inte begränsat till sådant innehåll är Google API (karttjänst) där en stor volym kartsökningar i tjänsten kan innebära tilläggskostnader för Studios vilka i sin helhet skall ersättas av kunden.

6.3 Kunden skall betala fakturan i enlighet med anvisningar angivna på fakturan.

6.4 Debitering av löpande kostnader (månadsavgifter) för (Drift/CMS Access) för tjänsten påbörjas vid aktivering av tjänsten i systemet. Tjänsten anses aktiverad när tjänsten finns tillgänglig för kunden i kundmiljön.

Debitering för produktion grafik, kod samt publicering på marknadsplatser, produktions och/eller design tjänster, buggtester, skapande av kundlicenser m.m. som sker innan tjänsten finns tillgänglig för slutanvändaren skall betalas enligt instruktioner angivna i avtalet och senast vid godkännande av tjänsten.

6.5 Om kunden inte fullgjort sin betalning senast på förfallodagen har Studios rätt att ta ut påminnelseavgifter och inkassokostnader samt dröjsmålsränta enligt lag.

Om kunden, trots påminnelse inte betalar förfallen faktura har Studios rätten till att stänga ner tjänsten eller i det fall fakturan avser produktion avstå ifrån att distribuera programvaran till kunden och/eller publicera programvaran på marknadsplatser tills full betalning erlagts.

6.6 Uppsägning av tjänsten.

Uppsägningstiden är tolv (12) månader om ej annat skriftligen avtalats.

7 STÄNGNING AV TJÄNSTEN

7.1 Studios har rätt att stänga eller begränsa tjänsten om:

a) Kunden bryter mot Studios vid var tids gällande anvisningar om innehåll i tjänsten.

b) Kunden bryter mot licensgivarnas vid vart tids gällande bestämmelser, regler och allmänna villkor då den mobila applikationen är publicerad på en marknadsplats.

c) Kunden trots påminnelse inte betalt fakturan inom rimlig tid.

d) Kunden i övrigt använder tjänsten i strid med avtalet trots skriftliga påpekande från Studios.

e) Om kunden inte genomför nödvändiga uppgraderingar i tjänsten som krävs av Apple, Google eller annan marknadsplats för distribution av appen.

7.2 Studios skall stänga tjänsten inom 30 dagar om kunden begär det.

8. KUNDUPPGIFTER

8.1 Kunden skall på Studios begäran lämna de uppgifter som behövs för tjänstens tillhandahållande. Kunden skall utan dröjsmål meddela ändring i sådana uppgifter till Studios. Kunden ansvarar för att lämnade uppgifterna är korrekta.

8.2 Studios får för kreditbedömning inhämta uppgifter om kunden även från annat register.

9 SEKRETESS

9.1 Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information, vilken part erhåller eller erhållit från den andra parten. Med ”konfidentiell information” avses, utöver innehållet i avtalet, varje upplysning om part eller dennes verksamhet som kan anses vara av konfidentiell natur med undantag för:

a) upplysning som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än brott mot innehållet i avtalet;

b) upplysningen, som part kan visa att part redan kände till innan han mottog den från den andre part eller;

c) upplysning som part mottagit eller kommer att mottaga från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.

10 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Avtalet innebär inte att upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter överlåts till kunden. Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Studios, använda, kopiera, ändra eller på annat sätt hantera ”programvaran” eller annat material som hör till tjänsten, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan ”programvara” eller material till annan.

10.2 Studios ansvarar inte för att kundens nyttjande av tjänsten inte kränker annan upphovs-, patent- eller annan immateriell rättighet. Om tredje man gör gällande till Studios att nyttjandet av tjänsten strider mot tredje mans rättigheter, skall Studios informera kunden om att nödvändiga rättigheter måste införskaffas. Kunden är helt och fullt ansvarig för att allt innehåll kunden laddar upp i tjänsten inte kränker annans upphovs-, patent- eller andra immateriella rättigheter samt för att omedelbart avlägsna sådant innehåll från tjänsten och, utan begränsning, ersätta Studios för samtliga eventuella kostnader och krav som ställs till Studios som en följd av sådan kränkning. Studios har rätt att när som helst stänga ner tjänsten tills allt sådant innehåll avlägsnats.

10.3 Studios ansvarar inte för intrång i annans rätt som orsakats av att Kunden använder tjänsten i strid mot avtalet eller av kundens modifiering i av tjänsten, eller som orsakats av Kundens användning av tjänsten i kombination med kundens utrustning. Kunden skall hålla Studio skadelöst för alla kostnader, avgifter, skadestånd, krav och andra utgifters som Studios orsakas av sådan modifiering eller användning.

10.4 I det fall Studio för leverans av tjänsten använder tredjepartssystem för skapande av tjänsten så gäller samtliga vid var tid förekommande begränsningar och riktlinjer i systemleverantörens allmänna villkor parallellt med detta avtal.

11 FORCE MAJEURE

11.1 Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför Parts kontroll (”Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om skadan eller underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Parts underleverantör som orsakats av Befriande Omständighet.

11.2 Såsom Befriande Omständighet kan anses bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning,
naturkatastrof, olyckshändelse eller kabelbrott orsakat av tredje man.

11.3 Part som påkallar befrielse enligt punkt 14.1 skall utan dröjsmål underrätta andra Parten därom. Befrielsegrund anses föreligga så länge befriande omständighet utgör hinder för fullgörande, dock högst tre (3) månader. Därefter har vardera Parten rätt att frånträda Avtalet utan att
några påföljder på grund av detta kan göras av den andra Parten.

12. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

12.1 Studios får överlåta enligt detta avtal till annan part som tar på sig Studios rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till bolag vilket ingår i samma koncern som Studios.

12.2 Utöver vad som framgår av 12.1 kan partnerna inte överlåta sin rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan motpartens skriftliga medgivande.

13 ÄNDRING AV AVTALSVILLKOR

13.1 Studios har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor eller i andra avtalsvillkor som gäller för Tjänsten.

Sådan ändring eller tillägg skall meddelas Kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet genom att information om ändringen publiceras på www.appspotrstudios.se.

Om Kunden inte godkänner ändring eller tillägg som är till nackdel för Kunden, har Kunden rätt att senast en (1) månad efter sådant meddelande skriftligen säga upp Avtalet med verkan från och med den dag ändringen skulle ha trätt i kraft. Om sådan uppsägning inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya villkoren.

13.2 Utan hinder av vad som anges i punkt 13.1 har Studios rätt att göra ändringar och tillägg som inte är till Kundens nackdel eller där sådan nackdel endast är av ringa betydelse för Kunden. Sådana ändringar eller tillägg träder i kraft en (1) vecka efter det att meddelande härom gjorts allmänt tillgängligt.

13.3 Studios rätt att ändra eller göra tillägg till Tjänsten framgår avsnitt 3. För ändring av avgift för Tjänsten gäller särskilt vad som anges i punkt 6.2.

14 UPPSÄGNING AV AVTALET

14.1 Kunden har rätt att med omedelbar verkan säga upp den del av Avtalet som hänför sig till ett Fel eller försening avseende en Tjänst:

a) om Tjänsten i väsentlig utsträckning avviker från vad som överenskommits i Avtalet och Studios inte vidtar rättelse inom rimligtid efter skriftligt påpekande; eller;

b) om Effektiv Leveransdag för Tjänsten inte inträffat inom tolv (12) veckor från Avtalad Leveransdag och förseningen helt beror på Studios.

c) Uppsägning av tjänsten enligt denna punkt innebär inte att Kundens betalningsskyldighet för tjänster som design, produktion, tester samt skapande av licenser m.m. upphör.

14.2 Studios har rätt att säga upp Avtalet helt eller delvis i med omedelbar verkan:

a) om Tjänsten varit stängd på Kundens begäran under minst tre (3) månader;

b) om Kunden i annat fall i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och ej vidtar full rättelse inom tio (10) dagar efter skriftligt påpekande, eller;

c) om Kunden genom sina skyldigheter i avtalet kränker annans upphovs-, patent- eller andra immateriella rättigheter eller inte följer regler för användandet av tjänsten enligt vad som anges i punkt 5.

d) om Kunden kommit på obestånd eller det finns befogad anledning anta att Kunden kan komma på obestånd.

14.3 Uppsägning enligt punkt 14.1 – 14.2 skall göras skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas blivit känd för den uppsägande Parten eller då han borde ha vunnit kännedom om den.

14.4 Kundens rätt att skriftligen säga upp en Tjänst i fall då Studios meddelat ändring av avgift för Tjänsten enligt punkt 6.2 eller att Tjänsten skall ersättas med annan tjänst enligt punkt 3.5 framgår av nämnda punkter.

14.5 Ett avtal som gäller tills vidare utan särskild uppsägningstid får skriftligen sägas upp med tolv (12) månaders uppsägningstid.

14.6 Förbetalade avgifter inbetalade till Studios återbetalas ej till kunden vid en uppsägning av avtalet om ej annat avtalats.

15. DATASKYDD

15.1 Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt. Notera att detta avsnitt endast gäller när Studios är personuppgiftsansvarigt. För behandling av personuppgifter om användare av Tjänsten är Kunden ansvarig, och parterna har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal avseende Studios behandling av sådana personuppgifter för Kundens räkning.

15.2 Nedan förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla om dig som kontaktperson hos vår kund och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av dina personuppgifter samt vilka val och rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig att läsa igenom detta noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll. En aktuell och fullständig personuppgiftspolicy finns tillgänglig på www.appspotrstudios.se

15.3 Vänligen notera att informationen om vår behandling av dina personuppgifter rör behandling för vilka Studios är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

15.4 Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kontaktperson hos en kund som köper Tjänsten av oss.
a) namn;
b) din titel;
c) företagets namn;
d) företagets adress;
e) e-postadress; och
f) telefonnummer.

15.5 Avseende dig som kontaktperson hos en kund som köper Tjänsten av oss behandlar vi dina personuppgifter i punkt 15.4 (a) – (f) ovan för ändamålet att kunna skicka offerter, marknadsföring, ta emot beställningar, leverera tekniklösningen, skicka fakturor, tillhandahålla support samt administrera kundrelationen. Behandlingen sker på basis av vårt berättigade intresse av att effektivisera vår verksamhet och vår kontakt med kunder, nå ut med marknadsföring samt kunna leverera Tjänsten och tillhandahålla support. I situationer där Studios säljer Tjänsten till kunden där du är kontaktperson sker behandlingen på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med er.

15.6 Vi lagrar personuppgifter om dig som kontaktperson hos en kund så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om vi avslutar kundförhållandet med en aktör där du är kontaktperson eller om din ställning som kontaktperson upphör lagrar vi dina personuppgifter i sex månader från det datumet. Personuppgifter som behövs för att vi ska kunna skicka marknadsföring till dig lagras till dess att du invänder mot marknadsföringen.

15.7 Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. Exempel på detta är personuppgifter som är nödvändiga att behandla för att säkerställa korrekt bokföring. Dessa uppgifter sparas i sju år efter det att bokföringshändelsen inträffat.

15.8 I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

15.9 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas endast i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

15.10 Vi kan komma att föra över dina personuppgifter till en mottagare som befinner sig utanför EU/EES. I sådana fall säkerställer vi att det mottagande landet har en adekvat skyddsnivå vad det gäller behandlingen av personuppgifterna.

15.11 Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

15.12 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

15.13 Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

15.14 Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

15.15 Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av Appsales berättigande intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.

15.16 Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

15.17 Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

15.18 Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

15.19 För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss på studios@appspotr.com

16 HELA AVTALET

16.1 Avtalet med eventuella bilagor inklusive dessa allmänna villkor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtagande och utfästelser som förgått avtalet ersätts av innehållet av avtalet med bilagor.

17 MEDDELANDE

17.1 Uppsägning eller andra meddelande ska ske genom bud, rekommenderat brev eller elektroniskt meddelande till parternas kontaktperson till av parterna angivna nummer/adresser. Meddelandet ska anses ha kommit andra parten till handa

a) om avlämnat bud; vid avlämnandet.
b) om avsänt med rekommenderat brev; 5 dagar efter avsändandet för postbefordran.
c) om avsänt som elektroniskt meddelande; vid mottagande då det elektroniska meddelandet kommit till mottagarens elektroniska adress och bekräftats av mottagande part.

18 TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

18.1 Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av Avtalet skall bestämmas i enlighet med svensk lag.

18.2 Tvist i anledning av Avtalet skall slutligt avgöras i Malmö Tingsrätt